Alternatief verlonen anno 2016

Niettegenstaande de loonnorm is het toch nog mogelijk om uw werknemers extra te belonen via het systeem van de loonbonus of het systeem van de niet-recurrent resultaatsgerichte bonus. Daarenboven is het een sociaal en fiscaal vriendelijke manier van belonen, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Wat is de loonbonus

De loonbonus is geen gewone bonus. Waar de gewone bonus gekoppeld is aan het behalen van bepaalde individuele doelstellingen (KPI’s), is de loonbonus gekoppeld aan het behalen van collectieve doelstellingen. De realisatie van deze doelstellingen moet kennelijk onzeker zijn. De vooropgestelde doelen kunnen van allerlei aard zijn, zoals financieel (het behalen van een bepaalde omzet, …), maar kunnen ook betrekking hebben op het verhogen van de klantvriendelijkheid, het verlagen van het absenteïsme, veiligheid, …

Gezien het collectief karakter van de bonus, kent de werkgever deze bonus toe aan al haar werknemers of aan een welbepaalde groep van werknemers, die niet discriminatoir is vastgesteld. De doelstellingen en de toegekende voordelen kunnen verschillend zijn voor diverse categorieën van werknemers.

De doelstellingen moeten behaald worden binnen een bepaalde referteperiode, waarvan de duur min. 3 maanden bedraagt. Meestal loopt de referteperiode echter over een jaar.

De toekenning van de loonbonus wordt ingevoerd via een toetredingsakte of een bonusplan.

De sociaalrechtelijke en de fiscale behandeling

Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van 3.169 EUR bruto (= bedrag 2016) per kalenderjaar en per werknemer.

Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.755 EUR (= € 3.169 – 13,07%) netto per kalenderjaar en per werknemer.

De werkgever betaalt een solidariteitsbijdrage van 33% op het brutobedrag van de loonbonus, die als kost in de vennootschapsbelasting kan opgenomen worden. De werknemer betaalt geen bedrijfsvoorheffing of inkomstenbelasting op het maximumbedrag van de bonus.

Dit systeem laat u als werkgever toe om uw werknemers meer netto te geven tegen een lagere kostprijs.

Redenen om de bonus toe te kennen

 Er zijn dus verschillende redenen waarom het systeem van loonbonus zo populair is.

  • Gunstige behandeling op het vlak van sociale zekerheid en belastingen.
  • Werknemers worden meer betrokken bij het ondernemingsgebeuren, wat de motivatie verhoogd.
  • Bepaalde belangrijke punten kunnen op een opbouwende manier aangepakt worden, zoals klantentevredenheid, absenteïsme, ….
  • De loonbonus is geen verworven recht. De werkgever kan jaarlijks opnieuw beslissen om de bonus toe te kennen of niet.

Leave A Comment